Поднесување на предлог/прашања/коментар/жалба

Почитувани,
Со оваа форма се овозможува да доставувите прашања, коментари, сугестии и /или жалба и да се обезбеди повратна информација за сите активности финансирани од Проектот за подобрување на социјалните услуги.

Поднеси прашање

Прегледај одоговори/коментари